കുറ്റപ്പെടുത്തൽ.my diary.khaleekshamras

ലോകത്ത്
ഇണയും തുണയുമായി
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
ദമ്പതികൾക്കു പോലും
പരസ്പരം പരാതികളും
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുമുണ്ടെങ്കിൽ
പരസ്പരം അറിയാത്ത,
അറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്ത
സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും
തെറ്റിദ്ധാരണകളും
ഇലാതിരിക്കുമോ?
കുറ്ററ്റടുത്തലുകളും
തെറ്റിദ്ധരിക്കലുമൊക്കെ
അറിയാനും
അറിഞ്ഞത് അനുഭവിക്കാനും
ശ്രമിക്കാത്ത
മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ്.


Popular Posts