തെറ്റും ശരിയും. My diary. Khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയും
അവനവന്റെ പക്ഷം
ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.
പലപ്പോഴും നീ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിച്ച
പലതിനേയുമാണ്
മറ്റു പലരും
തെറ്റെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്.
നി തെറ്റെന്ന് വിശ്വസിച്ച
പലതിനെയുമാണ്
മറ്റ് പലരും
ശരിയെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ ശരിയും തെറ്റും കണ്ടെത്തൽ
ഒരന്വേഷണമാണ്.
നിസ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം.


Popular Posts