ബാല്യ ഊർജ്ജം.my diary khaleelshamras

നിന്റെ ബാല്യത്തിലേക്ക്
ഒന്നു
തിരികെ സഞ്ചരിക്കുക.
പതിനുമായി അന്ന്
നീ ഉപയോഗിച്ച
ഊർജ്ജം
വീണ്ടെടുക്കുക.
എന്നിട്ട്
അവയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
നിലനിർത്തുക.

Popular Posts