നിന്റെ ബോധം നിന്റെ ജീവൻ.

നിന്റെ ബോധമാണ്
നിന്റെ ജീവൻ.
ആ ബോധത്തിന്
ഈ ഭൂമിയിൽ
നിലനിൽക്കാനുള്ള
നടും തൂണാണ്
ശരീരം.


Popular Posts