നിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ
അവ വായുവിൽ കുറിച്ചു വച്ചതു പോലെയാണ് .
എന്നാൽ അവ എഴുതിവെക്കുമ്പോൾ അവ
ശിലകളിൽ കൊത്തിവച്ചതുപോലെയാണ്.
നിന്റെ കാഴ്ചകൾക്ക് മുന്നിൽ
എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന
രേഖകളായി
അവ നിലനിൽക്കുന്നു.

Popular Posts