വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വയം സംസാരം.my diary.khaleelshanras

വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും
അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം മറിച്ച് 
അവ നിന്നിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വയം സംസാരമാണ്.
ആശയം സംസ്കാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.

Popular Posts