നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുക.my diary.khaleelshamraz

ആദ്യം നീ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുക.
നിന്റെ കഴിവുകളും പോരായ്മകളും മനസ്സിലാക്കുക.
അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ മറ്റുള്ളവരെയും മനസ്സിലാക്കാം

Popular Posts