കൊല്ലരുത്.my diary.khaleelshamras

ഒരു മനുഷ്യനെ
കൊല ചെയ്യുന്നത് പോലെ
തന്നെയാണ്
അവന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.
നിന്റെ മനസ്സിലെ
വൃത്തികേടുകൾ
നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളതല്ല
മറ്റു മനുഷ്യരുടെ
വിലപ്പെട്ട ജീവിതം
എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
ഓരോ മനുഷ്യനോടും
നല്ല രീതിയിൽ
പെരുമാറുക.

Popular Posts