ക്ഷമ.my diary.khaleelshamras

.
സംതൃപ്തകരമായ
ജീവിതം നയിക്കാൻ
ഏറ്റവും
അനിവാര്യമായത്
ക്ഷമയാണ്.
ഓരോ നിമിഷവും
നിന്നോടൊപ്പം
ഉണ്ടാവേണ്ട
മൂല്യമാണ് ക്ഷമ.

Popular Posts