വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഉള്ള പ്രതിരോധം.my diary.khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പുതിയ
ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക
അത് പുതിയ പുതിയ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.
അത് വാർധക്യത്തിനുള്ള
പ്രതിരോധവുമാണ്.

Popular Posts