തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക.my diary.khaleelshamras

ഓരോ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ്
ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക.
അവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന അവസ്ഥകൾ ചിന്തിക്കുക.
ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുക.
എന്നിട്ട് മാത്രം
തീരുമാനമെടുക്കുക.

Popular Posts