കാരുണ്യവാന്റെ ഭക്തൻ.my diary.khaleelshamras

കാരുണ്യം ചെയ്ത്
കാരുണ്യവാന്റെ ഭക്തനാവുക.
ഉള്ളിലും പുറത്തും
സമാധാനം കൈമാറി
സമാധാനമെന്ന
ദർശനത്തിന്റെ
വക്താവാകുക.

Popular Posts