പുതിയ ജീവിതം.my diary.khaleelshamras

പുതിയ പുതിയ
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.
അതാണ് പുതുമകൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള
ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം.
പുതിയ അറിവുകൾ
നേടുക.
പുതിയ ശീലങ്ങൾ
വളർത്തിയെടുക്കുക.

Popular Posts