മരണം നിന്നെ ബാക്കിയാകുന്നത്.my diary.khaleelshamras

ഓരോ നിമിഷവും
മരണം നിന്നെ
ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കുന്നത്.
വിലപ്പെട്ട ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
സമ്പൂർണമായി
ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്.

Popular Posts