നല്ല ശ്രോദ്ധാവ്.my diary.khaleelshamras

നന്നായി
സംസാരിക്കാൻ
പഠിക്കണമെങ്കിൽ
നല്ലൊരു ശ്രാദ്ധാവാകാൻ
ആദ്യം
പരിശീലിക്കണം.

Popular Posts