കൗണ്ട് ഡൗണിൽ.my diary.khaleelshamras

എല്ലാ മനുഷ്യരും
കൗണ്ട് ഡൗണിലാണ്.
മരണത്തിലേക്കുള്ള
കൗണ്ട് ഡൗണിൽ.
മരണത്തിനു
തൊട്ടു മുന്നിൽ
നിൽക്കുന്ന
മനുഷ്യന്
നിനക്ക് നൽകാനുള്ളത്
കരുണയും ദയയുമാണ്.
അല്ലാതെ വിമർശനങ്ങളല്ല.

Popular Posts