നീട്ടിവെയ്പ്പ്.my diary.khaleelshamras

അനാവശ്യവും
അപ്രധാനവുമായ
കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിവെയ്ക്കുക.
ആവശ്യവും
പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ
കാര്യങ്ങൾക്ക്
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട
ഈ സമയം
വകവെച്ചു കൊടുക്കുക.

Popular Posts