ജനാധിപത്യം.my diary.khaleelshamras

ജനനായകൾ
ജനത്തിന്റെ സേവകരാണ്.
ജനം രാജാക്കൻമാരും
അതാണ്
ജനാധിപത്യം.

Popular Posts