ആശയങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കാൻ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്തകൾക്കും
ആശയങ്ങൾക്കും
സമൂഹത്തിൽ
ജീവൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ
അവയെ നിനക്കുള്ളിൽനിന്നും
പേനയിലൂടെ കടലാസിലേക്കു
പകർത്തുക.

Popular Posts