സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താൻ.my diary.khaleelshamras

സൗന്ദര്യമില്ല
എന്ന് പറയരുത്.
അടുപ്പമില്ല
എന്ന് പറയുക
കാരണം
അടുപ്പമാണ്
സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താനുള്ള
മാർഗം.

Popular Posts