മനുഷ്യൻ ബോധമാണ്.my diary.khaleelsgamras

മനുഷ്യനെന്നാൽ
ബോധമാണ്.
ഒരു ശരീരമുള്ള ബോധം.
ബോധം ജീവനാണ്
നിന്റെ സമയത്തിൽ
ആ ബോധത്തെ
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കലാണ്
ജീവിതം.

Popular Posts