വാക്കുകളാവുന്ന ബോംബ്.my diary.khaleekshamras

വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ബോംബ് ആയി ആയിമാറും.
നിനക്കുള്ളിൽ
സ്വയവും പൊട്ടിത്തെറിക്കും.

Popular Posts