Tuesday, October 31, 2017

Life movie.my diary.khaleelshamras

You are watching
only the edited version of
Your life movie.
Edited by yourself.
But most of the time
you are editing
in a format
which will harm yourself.
Your life success lies in
editing your life movie
in a format,
which will
help you
creating a good mental state.
For that
You have to  edit
all information
passing through
your sense organs
in a pleasurable way.

മനസ്സ് തുറക്കുമ്പോൾ .

എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ മനസ്സ് തുറക്കേണ്ട. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആവുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പുരണ്ട് നിൻറെ മനസ്സ് മലിനമായേക്കാം. ആരുടെ മു...