വ്യക്തിപരമായി എടുക്കാതിരിക്കുക.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളേയും
പ്രസ്ഥാവനകളേയും
വ്യക്തിപരമായി
എടുക്കാതിരിക്കുക.
അവയെ അവരുടെ
ഉള്ളിലെ
ചിന്താവികാരങ്ങളുടെ
ഉൽപ്പന്നമായി
മാത്രം കാണുക.

Popular Posts