ചിത്രം. മൈ ഡയറി.khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതുതരം ചിത്രം ചിത്രീകരിക്കണം എന്നത്  ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായ നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അല്ലാതെ  സാഹചര്യങ്ങളല്ല അവ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

Popular Posts