അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. my ഡയറി. khaleel shamras

മറ്റുള്ളവർ എന്തൊക്കെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ചോദിക്കരുത്.
പലപ്പോഴും അവർ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാൻ അല്ല നീ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഞാൻ  എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവര കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.

Popular Posts