നന്ദി. my ഡയറി. khaleel shamras

എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുക.
എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുക.
പകരം നിന്നിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ വലിയ ഒരു വസന്തകാലം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
 


Popular Posts