ബുദ്ധനില്ലാത്ത ബുദ്ധന്മാർ. my ഡയറി. khaleel shamras

ബുദ്ധനല്ല ഭ്രാന്തു പിടിച്ചത്.
ബുദ്ധനില്ലാത്ത ബുദ്ധന്മാർക്കാണ്.
ബുദ്ധൻ ശാന്തതയും ക്ഷമയുമാണ്. അസൂയയുടേയും ഭയത്തിന്റെയും കാരണത്താൽ ഭ്രാന്തു പിടിച്ച മനസ്സുമായി
 മനുഷ്യനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന
 ബുദ്ധൻമാരെ ബുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അവരിൽ ബുദ്ധന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും ഇല്ല.

Popular Posts