നല്ല ചിന്തകൾ എന്ന അടിത്തറ. my ഡയറി. khaleel shamras

നല്ല ചിന്തകളിൽ നിന്നും നല്ല വികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
നല്ല വികാരങ്ങൾ നല്ല മനസ്സ്  സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
നല്ല മനസ്സും നല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണോ എന്ന്   പരിശോധിക്കാൻ
നിന്നിലെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം നടത്തുക.
കാരണം ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ അടിത്തറ
  അവന്റെ നല്ല ചിന്തകളിലാണ്.

Popular Posts