യഥാർത്ഥ സന്തോഷം. my ഡയറി khaleel shamras

മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യo മനസ്സിലാക്കി,  ഈയൊരു നിമിഷത്തിലാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടു,
  തികച്ചും സംതൃപ്ത കരമായ ഒരു ജീവിതം  ജീവിക്കലാണ് യാഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും സമാധാനവും,

Popular Posts