കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തികൾ. my ഡയറി. khaleel shamras

കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തികളെ അവരുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണുക.
അവരുടെ കാതിലൂടെ കേൾക്കുക.
അവരുടെ മനസ്സു കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുക.
അല്ലാതെ ഇതിന്റെ മുതിർന്ന  അവസ്ഥയിൽ അല്ല അവരെ അറിയേണ്ടത്.
അവരെ അവരായി മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ആയി തോന്നുന്നത്.

Popular Posts