ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം.my duary.khaleelshamras

ഈ ഭൂമിയിൽ
ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരാൾക്ക്
നൽകാൻ കഴിയുന്ന
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം
ഒരാളിലെ
പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങൾ
കണ്ടെത്തി
അതിനെ പ്രശംസിക്കലാണ്.
അതിൽ കൂടുതൽ
നൈപുണ്യം കാണിച്ച്
പുരോഗമിക്കാൻ
ആശംസിക്കലാണ്.

Popular Posts