യഥാർത്ഥ മരണം. My diary.khaleelshanras

മരണത്തെ പേടിച്ച്
ഈ ഒരു നിമിഷം നിനക്കു മുന്നിൽ വെച്ച സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കളഞ്ഞുകുടിക്കലാണ്
യഥാർത്ഥ മരണം.

Popular Posts