പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പിറകിൽ.my diary.khaleelshanras

പലപ്പോഴും
നിന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുടെ
പിറകിൽ
ഒരു വൈറസ്ബാധ പോലെ
പടർന്നു വ്യാപിക്കപ്പെട്ട
ചിന്തകളുടെ
പ്രകർച്ചവ്യാധി
കാണാം.
അതുകൊണ്ട്
പ്രശ്നത്തിനുള്ള
ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം
ചിന്തകളെ
ചികിൽസിക്കലാണ്.

Popular Posts