വ്യക്തിയോടാണ് സംസാരം.my diary.khaleelshamraz

ഒരിക്കലും ഒരാളും ഒരു സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല
മറിച്ച് ഒരോരോ വ്യക്തിയോടാണ്  സംസാരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സംസാരം വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃത മാക്കുക.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാരവിചാരങ്ങളെ നിന്റെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും  എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കുക.

Popular Posts