എത്ര നാൾ .my diary.khaleelshamras

എത്ര നാൾ
ജീവിച്ചു എന്നതോ
എത്ര നാൾ
ജീവിക്കാനുണ്ട്
എന്നോ വേവലാതിപ്പെടാതെ
ഈ നിമിഷത്തിൽ
ജീവനോടെ
ഉണ്ട്
എന്നതിന്
നന്ദി പറയുക.
എന്നിട്ട്
ഈ നിമിഷമെന്ന
ഒറ്റ പ്രായത്തിൽ
ജീവിക്കുക.

Popular Posts