വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം.my diary.khaleelshamras

ഒരാൾക്ക്
നിനക്ക് നൽകാൻ
പറ്റുന്ന ഏറ്റവും
വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം
നിന്നോടൊപ്പമുള്ള
നിമിഷങ്ങളിൽ
അവർക്ക്
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകളും
നല്ല പ്രേരണകളും
സമ്മാനിക്കുക
എന്നതാണ്.
അതിന്
നീ അവരോട് പുഞ്ചിരിക്കണം
അവരെ ശ്രവിക്കണം.
അവർക്ക് നല്ല വാക്കുകൾ
പങ്കുവെക്കണം.
അവരോട് കരുണ കാണിക്കണം.

Popular Posts