സന്തോഷം.my diary.khaleelshamras

നിനക്കുള്ളതിൽ
എപ്പോൾ നീ സംതൃപ്തനാവുന്നോ
അപ്പോൾ
നീ സന്തോഷം
അനുഭവിക്കും.
അല്ലാതെ
നാളെ ഒരു നാൾ
കണ്ടെത്താൻ
പോവുന്ന ഒന്നല്ല സന്തോഷം.

Popular Posts