ലോകാവസാനം. My diary.khaleelshamras

നീ മരിക്കുന്ന നിമിഷം
ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു.
ആ ദിവസം
നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും
അല്ലാത്തവരും മരിക്കുന്നു.
നിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതുവരെ
ഈ ലോകവും
മരിച്ചവരും അല്ലാത്തവരുമായ
മനുഷ്യരും ജീവനോടെ നിലനിൽക്കുന്നു.
കാരണം
നീ കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ലോകം
നിന്റെ തലച്ചോറിലാണ്.

Popular Posts