അടിമ.my diary.khaleelshamras

ആത്മബോധവും
ആത്മ വിശ്വാസവും
നഷ്ടപ്പെട്ട
മനുഷ്യരാണ്
മറ്റെന്തിന്റെയൊക്കെയോ
അടിമയായി
പോവുന്നത്.
ആരും ആരേയും
അടിമയാക്കുന്നില്ല.
സ്വന്തത്തിലുള്ള
നിയന്ത്രണവും
വിശ്വാസവും
നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ
സ്വയം
മറ്റെന്തിനേറെയോ
അടിമയായി
സ്വയം മാറിപോവുകയാണ്.

Popular Posts