ഉൾപ്രേരണകൾ.my diary.khaleelshAmras

ഓരോ മനുഷ്യരേയും
ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ
നിർവ്വഹിക്കാൻ പാകത്തിൽ
ശക്തമായ
ഒരുപാട് ഉൾപ്രേരണകൾ
അവർക്കുള്ളിലുണ്ട്.
അതവരുടെ
ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്ധനമാണ്.
പലപ്പോഴും
അതൊന്നും അറിയാതെയാണ്
അവരെ വിമർശിക്കുന്നത്.

Popular Posts