ശ്രവിക്കാൻ പഠിക്കുക.my diary.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കാൻ
പഠിക്കുക.
അല്ലാതെ അവരുടെ
നിന്നിലെ ശബ്ദത്തെയല്ല
ശ്രവിക്കേണ്ടത്.
അതവരുടെ
ആശയമാവില്ല
മറിച്ച് നീയായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത
അവരുടെ
നിനക്കുള്ളിലെ
രൂപത്തിന്റെ
ആശയമായിരിക്കും.

Popular Posts