സംഭവം.my diary.khaleelshamras

എന്ത് സംഭവിച്ചു?
സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താ?
ഇനിയെന്ത് ?
എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക.
സംഭവത്തിൽ
നിനക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത
മേഖലകളെ
ഒഴിവാക്കുക.
നിന്റെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
കരാൻ
അവ ഒരിക്കലും ഒരു സംഭവവും
കാരണമാവരുത്.
നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ
അവ നിനക്ക്
കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരാനുള്ള
വ്യായാമോ പകരണങ്ങളാണ്.
നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകിയ
അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ
അവ നിന്റെ
ജീവിതത്തിന്റെ
നിത്യ കാലാവസ്ഥയാണ്.

Popular Posts