കാതുകൾ തുറന്നുവെക്കുക.my diary.khaleelshamras

നിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക്
മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ല
മറിച്ച്
നല്ല ശ്രോദ്ധാവായി
അവരെ ശ്രവിക്കുമ്പോഴാണ്
നിനക്ക് അവരിൽ നിന്നും
സംതൃപ്തി ലഭിക്കുക.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ നാവുകളടക്കി
കാതുകൾ അവർക്കു മുന്നിൽ
തുറന്നുകൊടുക്കുക.

Popular Posts