ഭീരുത്വം.my diary.khaleelshamras

ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ
കുറവും
ആത്മധൈര്യവും
ആത്മബോധവും
നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്
മനുഷ്യനെ
ഭീരുവാക്കുന്നത്.
ആ ഭീരുത്വമാണ്
ഇവിടെ
രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടച്ചരക്കായി
മാറുന്നത്.
പ്രതിസന്ധികൾ
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും
മനുഷ്യമനസ്സ്
കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത
അനുഭവിക്കുന്നത്
ഈ ഭീരുത്വത്തെ
മനുഷ്യമനസ്സുകളിൽ
ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ്.

Popular Posts