പദവിയും പ്രശംസയും.my diary.khaleelshamras

അവർ അവരുടെ
പദവി കാണിക്കാൻ
അഹങ്കരിക്കുന്നവരല്ല.
മറിച്ച് അവർ
അവരുടെ
പദവിയുടെ പേരിൽ
നിന്നിൽ നിന്നും
ഒരു  പ്രശംസ
പ്രതിക്ഷിക്കുന്നവരാണ്.
പലപ്പോഴും
അഹങ്കാരിയെന്ന്
മുദ്രവെച്ച്
ആ പ്രശംസ കൈമാറാനാണ്
നീ മറന്നു പോവുന്നത്.

Popular Posts