അവരുടെ സാനിധ്യം.my diary.khaleelshamras

സ്വന്തം മനസ്സിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന നല്ല ഓർമയാണ്
സാനിധ്യം.
അതുകൊണ്ട്
പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്ര
അകലെയായാലും
അവരെ കുറിച്ചുള്ള
നല്ല ഓർമയാണ്
അവരുടെ
നിന്നിലെ സാനിധ്യം.
അല്ലാതെ
എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടാവലല്ല.

Popular Posts