ഒരൊറ്റ വാക്ക്.my diary.khaleelshamras

ഒരൊറ്റ വാക്കിന്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
കാലാവസ്ഥയെ മാറ്റി
മറിക്കാൻ കഴിയും.
മനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങളാൽ
ചിന്തകളാൽ
കലങ്ങി മറിയുമ്പോൾ
പോസിറ്റീവായ
ഒരൊറ്റ വാക്ക്
മനസ്സിന് കൈമാറുക.
നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്
ആ ഒരു വാക്കിലേക്ക്
നിന്റെ ചിന്തകൾ ചേക്കേറും.
അതിലൂടെ
വൈകാരിക പരിവർത്തനവും
സംഭവിക്കും.

Popular Posts