പ്രായ പരിധിയില്ല.my diary.khaleelshamras

ഒരു സംതൃപ്തിക്കും
പ്രായ പരിധിയില്ല.
ഈ ഒരു
നിമിഷം
നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ
പരിധിയില്ലാത്ത
സംതൃപ്തി
കണ്ടെത്താനുള്ള
പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.

Popular Posts