പക്വതയെത്താത്ത മനുഷ്യൻ.my diary.khaleelshamras

ശരിക്കും
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ചിന്തകളിലേക്കും
മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള
അവരുടെ
കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്കും
ലോകത്തെ
കാണുന്ന
രീതിയിലേക്കുമൊക്കെ
ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ
ശരിക്കും
പക്വമാവാത്ത ബുദ്ധിയും
വികാരവുമൊക്കെയുള്ള
മനുഷ്യരെ കാണാൻ കഴിയും.

Popular Posts